0 komentarzy

Przygotuj swoją firmę do kontroli skarbowej

Prowadząc firmę należy brać pod uwagę fakt, że pewnego dnia zapukają do jej drzwi pracownicy pewnych instytucji (w tym urzędu skarbowego) z zamiarem przeprowadzenia kontroli. Aby zminimalizować ryzyko potencjalnych strat, dobrze możliwie jak najlepiej się do niej przygotować. Bowiem nawet najuczciwsze przedsiębiorstwo ˗ niekiedy poprzez nieznajomość nowelizacji prawa lub zwykłe niedopatrzenie ˗ może dopuścić się nieprawidłowości.

Od sześciu lat uprawniony organ (np. naczelnik urzędu skarbowego) ma obowiązek powiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli w jego firmie, co najmniej siedem dni przed jej rozpoczęciem. Są jednak wyjątki, np. gdy kontrola jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia albo zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

Kontrola lub postępowanie kontrolne przeprowadzane są w ramach rocznego planu kontroli, ale mogą być także wykonywane poza nim, w oparciu o informacje pochodzące z zewnątrz, np. od donosiciela. Co istotne, z zasady w przedsiębiorstwie nie można jednocześnie ropoczynać ani przeprowadzać więcej niż jednej kontroli.

Jak przebiega standardowe postępowanie? Do firmy (w godzinach jej pracy) zgłasza się organ kontrolujący. Jeśli przedsiębiorca nie może być obecny w placówce (np. przebywa w delegacji za granicą), powinien wskazać osobę (najczęściej swojego zastępcę) upoważnioną do reprezentowania go w czasie postępowania. Do obowiazków kontrolera należy wylegitymowanie się i okazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Musi ono zawierać przede wszystkim:

  • podstawę prawną,
  • zakres przedmiotowy kontroli,
  • nazwisko pracownika ją przeprowadzającego łącznie z numerem jego legitymacji służbowej,
  • termin rozpoczęcia oraz zakończenia czynności kontrolnych,
  • nazwę firmy przedsiębiorcy objętego kontrolą,
  • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Zakres faktycznego postępowania nie może wychodzić poza zakres wskazany w upoważnieniu.

Zanim dany organ przystąpi do wykonania swoich czynności, przedsiębiorca powiniem okazać mu książkę kontroli, czyli zbiór dokumentów zawierających szczegóły dotyczące wcześniej odbytych kontroli. Książka ta może być prowadzona w formie elektronicznej (domniemywa się, że zawarte w niej dane znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę).

Kontroler ma szerokie uprawnienia, w zależności od przedmiotu kontroli może: przesłuchiwać osoby, sprawdzać dokumenty, pomieszczenia, bazy danych, etc. Czynności te powinny być przeprowadzane „w sposób sprawny i możliwe niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy”. W przeciwnym razie, można w formie pisemnej wykazać, że podejmowane działania istotnie utrudniają działalność gospodarczą. Wówczas kontroler, który mimo wszystko czynności te kontynuuje, powinien w protokole kontroli uzasadnić swoje postępowanie. Co istotne, dowody zgromadzone w czasie kontroli z naruszeniem prawa, nie mogą być wykorzystane w dalszych postępowaniach dotyczących przedsiębiorcy.

Ponadto, jeśli uzna on, że kontrola jest bezzasadna, trwa zbyt długo lub organ kontrolujący nadużywa swoich uprawnień, ma prawo zgłosić sprzeciw (na piśmie, w terminie trzech dni roboczych od dnia wszczęcia postępowania).

Po zakończeniu kontroli, sporządza się protokół, z którym przedsiębiorca musi być zapoznany i do którego ustaleń ma prawo się odnieść.

Najczęściej występującymi uchybieniami są wprowadzanie do obiegu gospodarczego fikcyjnych faktur oraz zastosowanie mechanizmu oszustw karuzelowych z wykorzystaniem znikającego podatnika. Wszystkie podmioty, w których stwierdzone zostały nieprawidłowości ˗ w postaci np. świadomego niedopełnienia obowiązku, dopuszczenia się wyłudzeń w podatku lub brania udziału w przestępczym procederze ˗ przekazywane są do komórki karnej skarbowej i muszą liczyć się z odpowiednimi sankcjami. Karami za przestępstwa skarbowe są: kara grzywny w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności.

W danym roku kalendarzowym przedsiębiorstwo może być kontrolowane łącznie przez okres:

  • 12 dni roboczych (mikro przedsiębiorcy),
  • 18 dni roboczych (mali przedsiębiorcy),
  • 24 dni robocze (średni przedsiębiorcy),
  • 48 dni roboczych (pozostali przedsiębiorcy).

Z reguły wizyty przedstawiciela urzędu skarbowego nie muszą obawiać się te firmy, które wdrożyły u siebie tzw. kontrole biznesowe. Więcej na ten temat: blog.sage.com.pl/blog/entry/wyzwanie-na-2014-wdrozyc-kontrole-biznesowe.

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).