0 komentarzy

Podatki 2013 - pytania i odpowiedzi

Nadszedł czas na dotrzymanie zobowiązań - poniżej zamieszczam obiecane odpowiedzi na drugą część pytań z webinarium, które prowadziłem 9 stycznia br. Koniec miesiąca to dobry moment na rozliczenie - w luty wejdę z czystym saldem wobec czytelników bloga :-)

 

1.    Jak rozliczać KUP przy wyborze zaliczek w formie uproszczonej?

Podobnie jak przy zasadach ogólnych, tylko zdecydowanie rzadziej, bo po zakończeniu roku podatkowego, będziemy rozpoznawać czy koszt można uznać za KUP ze względu na status płatności.
 
2.    Pytanie odnośnie odjęcia z KUP niezapłaconych f-r powyżej 90 dni od KUP, jak to się ma do zakupu towarów i metody LIFO? Jak korygować koszty zakupu towarów handlowych na księgach, gdy faktury są wprowadzane na konto magazynowe? Co w przypadku, kiedy kupuje towar i w koszty zaliczam w momencie rozchodu, kiedy tu liczą 30 dni, a kupuje dziennie od wielu dostawców? Jak rozliczyć koszt własny sprzedaży przy obecnych ustawach i połączyć zapłatę z KWS? W jaki sposób przy sprzedaży towaru, gdy koszt własny sprzedaży jest wyliczany jest jako średnia ważona?

Niestety nie wiem, nie ma jednego dobrego pomysłu na rozliczenia z magazynem czy w produkcji. W każdym konkretnym przypadku zastanowiłbym się po pierwsze, w którym momencie i na jakiej podstawie rozpoznaję koszt podatkowy okresu. Czy są to np. wydania z magazynu? Czy raczej sprzedaż produktów, towarów? Poszukałbym możliwości wyliczenia proporcji między wartością magazynu, a nowymi zakupami w okresie sprawozdawczym i ewentualnymi opóźnieniami w płatnościach. Proporcja mogłaby być podstawą do wyliczenia korekty NKUP w okresie. W praktyce jednak każdy przypadek może być nieco inny i będzie wymagał indywidualnego podejścia. Po wybraniu metody trzeba ją koniecznie opisać i zatwierdzić do stosowania, bo o to w razie kontroli będzie pytał US.
 
3.    Jak stosować przepis korekty kosztów przy produkcji?

Kluczowy jest moment zaliczenia do kosztów podatkowych, w praktyce konkretnego podmiotu może to wyglądać inaczej. Jeżeli nie można zidentyfikować konkretnych dostaw i ich wydań do produkcji, będzie trzeba szukać sensownej proporcji, mającej uzasadnienie w realizowanych procesach biznesowych jednostki.
 
4.    Kiedy fizycznie zaliczymy fakturę, która została opłacona po terminie, z datą zapłaty (co wydaje się logiczne), czy robimy korektę?

Przepisy na szczęście zwalniają nas z obowiązku korekt. Wpływ zmian na KUP ze względu na zmiany statusu płatności uwzględniamy w bieżącym naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.
 
5.    Jeżeli płacę za fakturę i zgodnie z umowa zatrzymuje 3% wartości faktury, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 3 lata? Jak traktować niezapłacone 3% faktury?

Z ekonomicznego punktu widzenia, zatrzymanie części należności jako zabezpieczenie ma dodatkową funkcję gwarancyjną i jako takie powinno być wyłączone z nowego mechanizmu. Niestety, przepisy nie przewidują takiego wyjątku. Zwróciłbym się w tej sprawie do MF o interpretację indywidualną.
 
6.    Czy instytucja kultury (zwolnienie art. 17) ma obowiązek zapłaty zaliczki CIT od niezapłaconych zobowiązań?

Postępowanie powinno być analogiczne co do sytuacji rozpoznania NKUP.
 
7.    Czy zakup WNT i terminy płatności również podlegają nowym zasadom korekty kosztów w przypadku nieterminowej płatności? Jak rozliczać w kosztach zakup WNT? Czy również obowiązuje korekta kosztów w przypadku niezapłacenia w wyznaczonym terminie?

Nie ma wyłączeń dla transakcji zagranicznych.
 
8.    Czy cały ten problem z koniecznością korekty VAT i KUP dotyczy również faktur zagranicznych,  za np. WNT? Załóżmy, że nie płacimy spółce-matce w Niemczech za dostawy (od lat zresztą). Otrzymujemy dostawę WNT i fakturę z terminem płatności „natychmiastowo”. Do tej pory wystawialiśmy fakturę wewnętrzną z VATem należnym i VATem naliczonym – rozliczanymi  w tym samym miesiącu (per saldo VAT=0). Czy dobrze rozumiem, że jeśli tej faktury nie zapłacimy, to też trzeba będzie w odpowiednim terminie skorygować VAT naliczony? I odpowiednio koszty uzyskania przychodów?

Nie ma wyłączeń dla transakcji zagranicznych.
 
9.    Jak udokumentować kompensatę, żeby urząd nie kwestionował uznania kompensaty za zapłatę?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, samo złożenie oświadczenia woli wierzycielowi i dłużnikowi o zamiarze skorzystania z instytucji potrącenia jest już prawnie skuteczne. Jednak w praktyce najczęściej stosuje się akceptację dla złożonej propozycji kompensaty. Takie rozwiązanie przyjęliśmy w programach finansowo-księgowych systemów Symfonia i Forte. Przygotowują one gotowe zestawienie z propozycją kompensaty do przesłania kontrahentowi.
 
10.    Jak się ma ulga do długów, które powstały w 2012 roku czy wg przepisów z 2012 czy już nowych?

Nowe przepisy stosujemy do tych faktur, których koszt podatkowy rozpoznajemy po 1 stycznia 2013r.
 
11.  Co z VAT przy fakturach z 360 dniowym terminem płatności?

W ustawach podatkowych CIT/PIT są odpowiednie zapisy na taki przypadek. Generalnie, jeżeli termin płatności jest dłuższy od 60 dni, to obowiązek korekty KUP powstaje po 90 dniach od zaliczenia do kosztu podatkowego zakupu, na podstawie niezapłaconej faktury.
 
12.  Co z należnościami wynikającymi z faktur spornych?

Przepisy nie przewidują wyjątku czy zwolnienia dla takich faktur.
 
13.  Co z fakturami z lat ubiegłych (nieprzedawnione), których nieściągalność została uprawdopodobniona (w rozumieniu VAT2013) wcześniej?

Podlegają zasadom stosowania ulgi na złe długi w VAT zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisów. Istotna jest data rozpoznania uprawdopodobnienia nieściągalności, która musi przypadać po 1 stycznia 2013, by stosować nowe zasady zarówno w odniesieniu do wierzyciela jak i dłużnika. Zatem faktury z drugiej połowy 2012 roku mogą podlegać nowym regulacjom.
 
14.  Czy przy nowej uldze na złe długi nadal trzeba mieć zaświadczenie, że dłużnik jest czynnym VAT-owcem, czy nie ma to znaczenia?

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach podaje, że dłużnika trzeba sprawdzić np. w wykazie.
 
15.  Jak się ma ulga na złe długi w przypadku nabycia i dostaw wewnątrzwspólnotowych?

Nie ma wyłączeń dla transakcji zagranicznych.
 
16.  Czy odliczenie VAT naliczonego dopiero po opłaceniu faktury zakupu dotyczy wszystkich podatników czy tylko małych z metoda kasowa?

Dotyczy tylko faktur oznaczonych „metoda kasowa”, które podatnik otrzymał już w 2013 roku. Do nich stosujemy specjalne zasady odliczeń.
 
17.  Czy w 2013 roku można termin płatności ustalić 160 dni i dopiero od tej daty liczyć 150 dni ewentualnego przeterminowania?

W przypadku nowej ulgi na złe długi w podatku VAT tak można zrobić. Ulga w postaci prawa do skorygowania podatku należnego VAT przysługuje sprzedawcy, który uznał, że nie zdoła już ściągnąć należności. Może to zrobić po 150 dniach od upływu terminu płatności.
 
18.  Jak rozliczyć VAT od częściowej zapłaty?

Proporcjonalnie.
 
19.  Kiedy mogę odliczyć podatek VAT od faktury sprzedaży?

Nie rozumiem pytania, w przypadku faktury sprzedaży nie mamy nic do odliczenia. Powstaje przychód i podatek należny VAT do odprowadzenia do US.
 
20.  Czy nadal jest wybór miedzy metoda kasowa i memoriałowa?

Tak, każdy podatnik VAT, który spełnia kryteria tzw. małego podatnika, ma prawo wyboru metody rozliczeń. Musi o swojej decyzji z wyprzedzeniem (przed kwartałem, od którego tą metodę będzie stosował) poinformować właściwego naczelnika US.
 
21.  Jak będziemy rozliczać VAT w świadczonych usługach budowlanych?

Zmiany przewidziane są od stycznia 2014.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).