1 komentarz

Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych

9 stycznia prowadziłem internetowe seminarium pt. Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych – wyzwania dla przedsiębiorców i biur rachunkowych.

 

Podczas tego spotkania otrzymałem bardzo wiele ciekawych pytań. Publikuję dziś pierwszą ich część - zapraszam
wpierw do obejrzenia i odsłuchania nagrania, a następnie do zapoznania się z naszymi odpowiedziami. 

 

Poniżej pierwsza część odpowiedzi na pytania, jakie zostały zadane podczas webinarium.

1.    Czy można dalej wystawiać faktury proforma?
Tak, można. Trzeba tylko zadbać o to, by faktura pro forma nie została potraktowana przez nabywcę lub kontrolę skarbową, jako zwykła faktura, tworząca obowiązek podatkowy. Według nowego rozporządzenia każdy dokument, który zawiera informacje określone w paragrafie 5, jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT. Cechą charakteryzującą faktury jest stawka VAT oraz wartość netto, kwota podatku i wartość brutto podzielone na stawki VAT. Zatem przede wszystkim należy zadbać o to, aby tych informacji nie umieszczać na fakturze pro forma.
W oprogramowaniu firmy Sage dodatkowo na wydruku pro formy umieszczana jest informacja, iż nie jest to faktura w rozumieniu ustawy o VAT. Nie jest to wymagane, ale dodatkowo zabezpiecza przed błędnym rozpoznaniem dokumentu przez nabywcę czy kontrolę skarbową.
 
 
2.    Czy można dalej  wystawiać faktury na starych zasadach, czy nie jest to błędem, a np. od lutego wystawiać po nowemu?
Od 01-01-2013 r, należy wystawiać faktury zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia. Najważniejsze zmiany:
a)    Oznaczenia:

  • faktur marża,
  • faktur, z których podatek VAT rozlicza nabywca
  • faktur wystawianych przez podatników rozliczających sie metodą kasową

b)    Zniesiono obowiązek umieszczania na fakturze napisów "Faktura VAT", "Oryginał" oraz "Kopia", ale nie oznacza to, że zakazano ich umieszczania. Faktura zawierające te napisy nadal jest poprawnym dokumentem.
c)    Zmieniono obowiązek umieszczania na fakturze "daty sprzedaży" na obowiązek umieszczania "daty dokonania dostawy" lub "wykonania usługi". Przy czym należy pamiętać, że rozporządzenie posługuje się definicjami ustawowymi, a zgodnie z Art. 7 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług dostawa to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Oznacza to, że dla wielu firm data, którą dotychczas umieszczali, jako data sprzedaży jest tą samą datą, którą teraz mają umieszczać, jako data dokonania dostawy. Przepisy nie definiują momentu przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pozostaje to do uzgodnienia między stronami transakcji. Zatem strony mogą się umówić, że przeniesienie prawa następuje w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy. Może być to również dowolny, inny moment.
d)    Dodano również nowe możliwości fakturowania, z których podatnik może skorzystać, ale nie musi: faktura uproszczona, faktura wystawiana przez nabywcę lub osoby trzecie.
 
Szczegółowe informacje, jakie zmiany realnie wynikają z nowego rozporządzenia, Ministerstwo Finansów opisało w broszurze: Zmiany w zakresie fakturowania.
 
 
3.    Czy odbiorca faktury może wystawiać noty korygujące?
Tak, noty korygujące ostatecznie zostały utrzymane. 
 
 
4.    Czy na fakturze może być nazwa skrócona sprzedawcy z dopiskiem s.c. lub sp. z o.o. czy też trzeba podawać pełne imiona i nazwiska wspólników?
W przypadku podmiotów, niebędących osobami fizycznymi nie ma zakazu umieszczania na fakturze nazwy skróconej. §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. 2012 poz. 1428) stwierdza, że na fakturze należy podać "imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy". Paragraf nie zawiera wskazania, że dozwolone jest jedynie podanie pełnej nazwy. Potwierdza to również treść broszury opublikowanej przez Ministerstwo Finansów: Zmiany w zakresie fakturowania.

 
5.    Jeśli rozporządzenie fakturowe zawiera zapis Imię i Nazwisko lub nazwę firmy to czy musze teraz zawsze jak wystawiam fakturę uzupełniać Imię i nazwisko.
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zawartym w broszurze Zmiany w zakresie fakturowania, należy podać na fakturze dane, które zostały podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym (NIP-2 lub NIP-3).
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nazwa firmy zamieszczana na wystawianych fakturach powinna zawierać imię i nazwisko podatnika.
 
 
6.    Czy zmieniając kontrahenta z A na B można to zrobić notą korygującą?
§ 15 Rozporządzenia fakturowego mówi o pomyłkach, które może samodzielnie skorygować nabywca towaru lub usługi, notą korygującą. W sytuacji, gdy faktura wystawiona jest błędnie na innego podatnika, to nie odnajdzie się on raczej w roli nabywcy. Przecież niczego od dostawcy nie nabył.
 
 
7.    Czy musi być podana data wykonania usługi na dokumencie sprzedaży? W Symfonii będzie opcja wpisania?
Zgodnie z rozporządzeniem – tak. W Symfonii Handel oraz Symfonii Faktura nadal ta data nazywa się "data sprzedaży", gdyż zgodnie z Art. 2 pkt. 22 ustawy o podatku od towarów i usług przez "sprzedaż" rozumiemy odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług. Zatem pojęcie "dokonanie sprzedaży" może być stosowane zamiennie z pojęciami "dokonanie dostawy" lub "wykonanie usług". Jeśli Użytkownik chce dodatkowo umieszczać na fakturze datę podpisaną tekstem "data dostawy" lub "data wykonania usługi", może to zrobić wprowadzając ten tekst w opisie pozycji dokumentu lub w notatce do dokumentu.
 
 
8.    Czy mechanizmy kontroli biznesowej muszą mieć u każdego podatnika formę pisemną czy wystarczy posiadanie programu księgowego umożliwiającego taką kontrolę (jestem właścicielem spółki cywilnej i sama prowadzę księgowość i rozrachunki)?
Nie ma formalnego wymogu w przepisach, który wprost nakazywałby nadanie im formy pisemnej. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w broszurze Zmiany w zakresie fakturowania, kontrola biznesowa to "proces tworzony, wdrażanyi aktualizowany przez osoby odpowiedzialne (zarząd, pracowników i właścicieli) zauzyskanie dostatecznej pewności w zakresie sprawozdawczości finansowej, rachunkoweji nadzorczej oraz w zakresie ich zgodności z wymogami prawnymi". Proces biznesowy, by mógł być skutecznie realizowany w powtarzalny sposób (a to jest istotą procesów), wymaga opisania w postaci procedury lub schematu. Dodatkowo, posiadanie takiego opisu może być pomocne czy to przy udzielaniu wyjaśnień kontroli skarbowej, czy przy rozstrzyganiu nietypowych sytuacji.
 
 
9.    Czy program Sage będzie miał dostępna kontrole biznesowa - ścieżka kontroli od zamówienia do zapłaty faktury?
Owszem, w Symfonia Finanse i Księgowość, w Symfonia Handel, w Symfonia Faktura oraz w Systemie Zarządzania Forte zostały przygotowane raporty prezentujące taką ścieżkę.   
 
 
10.  Czy jest aktualizacja programu na potrzeby zmian w przepisach i czy ta aktualizacja zostanie również dzisiaj omówiona?
Owszem, są już dostępne aktualizacje zawierające implementację tych zmian. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie www.sage.com.pl, lub u Państwa opiekuna handlowego.
 
 
11.  Czy w Symfonii będzie dostępna deklaracja VAT ZD?
Docelowo tak, ale nie ma jej jeszcze w wersjach aktualnie dostępnych na rynku.
 
 
12.  Czy wszystkie nowe regulacje dotyczą TYLKO faktur, które otrzymam od "małych firm" rozliczających się "metoda kasowa"?
Nie, nie tylko. Korekta podatku dochodowego oraz korekta podatku VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań dotyczą każdej faktury, bez względu na metodę rozliczania podatku VAT przez jej wystawcę.
 
 
13.  Czy faktury zewidencjonowane w 2012 roku z terminem płatności przypadającym po 1.1.2013 także podlegają, przy braku zapłaty w terminie 30 dni od terminu płatności, ograniczeniu w prawie do odliczenia PIT (prowadzę KPiR).
Nowe regulacje obowiązują od 1 stycznia 2013r. i mają zastosowanie dla kosztów podatkowych rozpoznawanych od tego dnia.  Zatem, jeżeli koszt podatkowy z faktury został rozpoznany jako koszt 2012 roku, a termin płatności przypada po 1 stycznia 2013 roku to nowych przepisów nie będziemy stosować.
 
 
14.  Co z fakturami np. z grudnia 2013, których termin płatności będzie przypadał na rok kolejny? Kiedy korygować koszty?
Przepis wskazuje, że obowiązek obniżenia podstawy opodatkowania dotyczy wszystkich zobowiązań niezapłaconych, które po 01-01-2013 r. zaliczono do kasztów podatkowych a  upłynęło 30 dni od terminu płatności lub 90 dni od terminu zaliczenia w koszty. Korekty dokonujemy w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od terminu płatności lub 90 dni od terminu zaliczenia w koszty.
 
 
15.  Czy VAT i PIT korygujemy za okres bieżący czy wstecznie (w miesiącu odliczenia)?
Korekty podstawy opodatkowania dla podatku dochodowego dokonujemy w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od terminu płatności lub 90 dni od terminu zaliczenia w koszty.
Korekty podatku VAT dokonujemy w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynęło 150 dni od terminu płatności.
 
 
16.  Co oznacza termin "zaliczenia tej kwoty do kosztów" – czy to jest moment zaksięgowania faktury kosztowej?
Oznacza to okres podatkowy w którym dana faktura została ujęta w kosztach. W przypadku prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów będzie to data zaksięgowania w KPIR w kolumnie odpowiadającej kosztom.
W przypadku prowadzenia pełnej rachunkowości, oznacza to datę zaksięgowania na kontach kosztowych. W przypadku faktury dotyczącej np. usług jest to moment zaksięgowania faktury, ale w przypadku faktury dotyczącej zakupu towarów jest to moment wydania tego towaru z magazynu lub moment sprzedaży tego towaru.
    
 
17.  A jeśli termin płatności mam ustalony na 90 dni lub więcej?
W wypadku, gdy termin płatności jest dłuższy od 60 dni, obowiązek skorygowania podstawy opodatkowania podatku dochodowego następuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynęło 90 dni od zaliczenia faktury w koszty. Chyba, że faktura zostanie zapłacona przed upływem 90 dni od zaliczenia jej w koszty.
Intencją ustawodawcy było prawdopodobnie nie tylko zmotywowanie przedsiębiorców do terminowego regulowania zobowiązań, ale również do skrócenia terminów płatności.
 
 
18.  Czy korygujemy koszty o niezapłacone po terminie 30 dni faktury w kwocie netto, czy w kwocie brutto?
Korygujemy o kwotę zaliczoną w koszty, a zatem o wartość netto lub jej część, (jeśli nastąpiła zapłata częściowa).
 
 
19.  Czy korygujemy koszty o faktury niezapłacone po terminie, które wcześniej nie ujęto jeszcze jako kosztu - np. rozliczenia międzyokresowe?
Nie. Korekty dokonujemy jedynie o te zobowiązania, które zostały wcześniej zaliczone w koszty uzyskania przychodów.
 
 
20.  Jak rozliczać faktury opłacone częściowo (w kwestii podatku dochodowego)?
Proporcjonalnie do niezapłaconej części. Należy ustalić proporcję niezapłaconej części w stosunku do całego zobowiązania, a następnie tą proporcją obliczyć część kwoty netto do skorygowania w podatku dochodowym.
 

21.  Co z korektą kosztów w przypadku zakupu środków trwałych rozliczanych amortyzacją?
Naszym zdaniem, w tym wypadku należy dokonać przeksięgowania kosztów amortyzacji w koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP) i wstrzymać dalszą amortyzację podatkową do czasu zapłacenia faktury.

 
22.  Co zrobić z KUP i VAT, jeżeli z dostawca została zawarta umowa o płatnościach ratalnych?
Naszym zdaniem raty, których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, po 90 dniach od zaliczenia w koszty, należy skorygować w podstawie opodatkowania podatku dochodowego do czasu ich zapłacenia.
Na rozliczenie VAT-u mają wpływ tylko rozrachunki przeterminowane powyżej 150 dni. Zatem, jeśli raty są regulowane w terminie, to nie wpływają na rozliczenie podatku VAT.

Podziel się:

Komentarze

księgowość w mojej firmie prowadzę online. pokazlaa mi to przyjaciolka i nie sadzilam, ze mozna tak bardzo odulzyc sobie w biznesie
3 lipca 2013 o godzinie 11:56 #1

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).