0 komentarzy

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej – przedsiębiorcy nie będą mieli lżej

W lipcu zakończyły się konsultacje międzyresortowe w sprawie projektu nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Resorty zgłosiły wiele zastrzeżeń do szeregu zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów. Media opisały kilka z propozycji przepisów, które spotkały się z największą krytyką resortów.

Oto one:

Poszerzenie możliwości dostępu fiskusa do danych bankowych przedsiębiorców

W myśl nowych przepisów dyrektorzy (nie tylko naczelnicy) izb skarbowych i celnych będą mogli żądać od banków przekazania szerokiego zakresu informacji, m.in. o rodzaju i liczbie posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami, saldach i obrotach na rachunkach, włączając w to informacje o transakcjach oraz kontrahentach (podmiotach przelewających środki na rachunek i otrzymujących z niego przelewy). Ponadto, organy będą mogły żądać informacji o rodzaju i wysokości zobowiązań z tytułu umów kredytowych, pożyczek, a także o celach, na jakie zostały one udzielone. Ale na tym nie koniec – fiskus będzie mógł żądać informacji o formach zabezpieczenia, źródłach i wysokości dochodów wykazanych we wnioskach kredytowych oraz danych na temat umów depozytowych i umów udostępniania skrytek bankowych.

Blokowanie rachunków bankowych

Organy kontroli skarbowej uzyskają możliwość blokowania rachunków bankowych przedsiębiorcy na okres do 3 miesięcy. Blokada miałaby być stosowana w przypadkach podjęcia przez organ postępowania przygotowawczego wobec tych przedsiębiorców, którzy zdaniem organu wystąpili o nienależny zwrot podatku oraz tych, którzy nie odprowadzili podatku VAT lub akcyzy.

Kontrole bez zapowiedzi

Urzędnicy zyskają prawo sprawdzenia bez zapowiedzi, czy przedsiębiorca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT faktycznie prowadzi działalność gospodarczą oraz czy dokonuje transakcji. Podobnie kontrolowani mogą być podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą. Urzędnicy będą mogli składać niezapowiedziane wizyty także w celu weryfikacji stanu zatrudnienia oraz wywiązywania się płatnika z zobowiązań wynikających z zatrudnienia.

Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że dana transakcja miała głównie na celu korzystniejsze opodatkowanie, i że była pozbawiona ekonomicznego, gospodarczego uzasadnienia, wobec podatnika zostaną zastosowane powszechne zasady opodatkowania stosownie do typu tej transakcji. Podatnik, chcąc się zabezpieczyć przed taką decyzją organu, będzie miał możliwość wystąpienia do niego o opinię, ale opłata za jej wydanie wynosić będzie 25 000 lub 50 000 zł. W tym celu miałaby być powołana tzw. Rada ds. Unikania Opodatkowania, która zastrzega sobie 6 miesięczny okres na wydanie stosownej opinii. Tymczasem, jednocześnie w projekcie zmian pojawia się zapis, że opinie Rady nie byłyby wiążące dla organów podatkowych…

Przepisy dot. interpretacji podatkowych

Wnioski o interpretację podatkową będą mogły być składane tylko w formie elektronicznej i również tylko w tej formie będą doręczane pisma w trakcie postępowania interpretacyjnego. Ponadto, interpretacje będą mogły być wydawane tylko w odniesieniu do przyszłego, przewidywanego zdarzenia. Co więcej, organ będzie miał prawo odmowy wydania interpretacji, jeśli z opisu stanu faktycznego wynikać będzie zamiar uniknięcia opodatkowania, a także w przypadku, gdy interpretacja indywidualna będzie zbieżna z interpretacją ogólną.

Dotychczas zebrane opinie i uwagi każą się zastanowić nad sensem wprowadzania obszernej nowelizacji. Być może lepszym pomysłem jest opracowanie nowej Ordynacji podatkowej – ale o tym już wkrótce zadecyduje Ustawodawca.

Więcej szczegółowych informacji o krytycznym stanowisku resortów do zgłoszonych poprawek w Ordynacji można przeczytać m.in. w tym artykule: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/719258,nowelizacja-ordynacji-podatkowej-pod-obstrzalem.html.

Wniosek jest jeden: coraz trudniej będzie się skryć przed fiskusem! 

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).