0 komentarzy

Kary coraz dotkliwsze...

Rząd szykuje kolejną nowelizację ustawy, w której przewiduje wysokie kary za uchybienia podatników.


Chodzi o sankcje za nieterminowe składanie sprawozdań finansowych oraz informacji o opiniach lub raportach biegłego rewidenta. Za spóźnienie może grozić grzywna przekraczająca 30 tys. zł.

 

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (kodeks karny skarbowy). Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Wśród propozycji zmian znalazł się nowy art. 80b ustawy kodeks karny skarbowy, który przewiduje sankcje finansowe za uchybienia w terminach składania sprawozdań finansowych oraz raportów lub opinii biegłego rewidenta dotyczących tych sprawozdań. W artykule tym zawarto sformułowanie: „Kto nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego…”, które daje władzy skarbowej jednoznaczny argument w kwestii wymierzania podatnikom kar, i to dość wysokich. Nowelizacja wskazuje bowiem, że za wykroczenia skarbowe może być wymierzana kara finansowa, w granicach od jednej dziesiątej do nawet dwudziestokrotnej wartości średniego wynagrodzenia. Oznacza zto akres kwot grzywny od ok. 170 do 35 000 zł!

Obecnie, kary za uchybienia w sprawozdawczości podatników przewiduje ustawa o rachunkowości, m.in. za nieskładanie sprawozdań czy przedstawianie nieprawdziwych informacji. Dziś nie ma jednak przewidzianych kar za nieterminowe składanie dokumentów. Ustawodawca argumentuje proponowane zmiany tym, że organy skarbowe nie mają dziś dostatecznych narzędzi do egzekwowania obowiązku składania przez podatników sprawozdań finansowych. Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji, wprowadzając sankcje prawne ustawodawca chce „wyeliminować przypadki nieprzestrzegania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych.”

Wspomniana wyżej propozycja zmiany, to nie jedyny przypadek promowania przez resort finansów kar za uchybienia w wypełnianiu przez podatników obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Przypomnijmy – niedawno opisywaliśmy kilkunastokrotny wzrost poziomu kar, za niewłaściwe oznaczanie w sklepach cen produktów (ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług).

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).