5 komentarzy

Coraz bliżej do uwolnienia zawodu księgowego

Sejm przyjął ustawę deregulacyjną, która zmienia warunki wykonywania zawodu księgowego. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zawód ten zostanie uwolniony. Czy decyzja ustawodawcy wpłynie na jakość usług księgowych?

 

Przyjęta przez Sejm deregulacja znacząco poszerza możliwości wykonywania zawodu księgowego. Po wejściu ustawy w życie, praktycznie każdy przedsiębiorca będzie mógł świadczyć usługi księgowe – prowadzić ewidencje podatkowe i księgi oraz sporządzać w imieniu swoich klientów deklaracje i zeznania.

Ustawa przewiduje tylko niewielkie ograniczenia w świadczeniu usług. Osoba prowadząca taką działalność:

  • musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe lub za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych;
  • powinna posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością prowadzenia ksiąg (wymóg ten obowiązuje również obecnie).

Przedsiębiorcy świadczący usługi księgowe nie będą zatem musieli mieć odpowiedniego wykształcenia kierunkowego, ani certyfikatu poświadczającego kwalifikacje. Będą zwolnieni nie tylko z obowiązku zdania egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu, lecz również z odbycia obligatoryjnych praktyk.

Certyfikaty jako wartość dodana

Choć w świetle nowego prawa certyfikaty księgowe nie będą już wymagane, mogą nabrać wartości marketingowej. Wraz z deregulacją pojawiają się bowiem obawy, że uwolnienie zawodu księgowego spowoduje zalew rynku nowymi przedsiębiorcami oferującymi wątpliwej jakości usługi. Zapewne wielu podatników chętniej będzie podejmować współpracę z biurem, które oferuje wsparcie certyfikowanych specjalistów. Wedle planów, wykaz certyfikowanych księgowych ma być jawny i będzie dostępny w portalu Ministerstwa Finansów.

Ułatwienia dla doradców podatkowych i biegłych rewidentów

Deregulacja wprowadza także zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym oraz ustawie o biegłych rewidentach. Doradcom podatkowym skrócony zostanie okres wymaganych praktyk po egzaminie – z obecnych dwóch lat do sześciu miesięcy. Doradcy zatrudnieni w organach podatkowych będą całkowicie zwolnieni z obowiązku praktyk. Ponadto ograniczona zostanie lista czynności zarezerwowanych dla doradców podatkowych. Biegłym rewidentom z kolei łatwiej będzie odbywać praktyki i aplikacje.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 4 kwietnia. Po zatwierdzeniu jej przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta, wejdzie w życie po upływie 60 dni.

Podziel się:

Komentarze

Taki wykaz osób posiadających certyfikat księgowy jest aktualnie dostępny na stronach MF: http://bit.ly/QH9XSe :-)
24 kwietnia 2014 o godzinie 09:56 #1
Oby jak najszybciej uwolniono wszystkie zawody. Im mniej regulacji i obciążeń formalnych, tym lepiej dla naszej zbiurokratyzowanej gospodarki...
12 maja 2014 o godzinie 10:45 #2
Jestem za uwolnieniem zawodu księgowego. Tak naprawdę jestem za uwolnieniem wszystkich zawodów. Być może biurokracja się wtedy zmniejszy.
20 maja 2014 o godzinie 21:42 #3
Prezydent Komorowski podpisał ustawę z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, czyli deregulującą profesje finansowe, m.in.: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegły rewident i doradca podatkowy.
5 czerwca 2014 o godzinie 09:17 #4
a ja wręcz przeciwnie , zasmucona jestem z powodu uwolnienia tego zawodu. Strach pomyśleć kto będzie prowadził nasze księgi. Jaki problem zdać egzamin w ministerstwie finansów egzamin potwierdzający wiedzę . Teraz byle nie powiem kto będzie chciał prowadzić księgi firm jakiś tam dorobek firmy, ludzi. o zgrozo
xxx (46.238.*.*)
21 czerwca 2014 o godzinie 19:30 #5

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).